Regionaal Archief West-Brabant

Zoeken in alles

1513 Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1884-1946.

INLEIDING

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP BLOEMENDAAL EN IN UITWATERING GECOMBINEERDE POLDERS, 1884 - 1946

door G.W.G. van Bree

Uit: De oude archieven van het waterschap ‘De Striene’, tweede deel ‘Niervaart’ en bij dit waterschap gedeponeerde archieven (1558-1959) (Geïnventariseerd en uitgegeven in opdracht van het Hoogheemraadschap van de Brabantse Bandijk. Steenbergen, 1971).

Vanwege de omvang en structuur is de (gezamenlijke) Inleiding van de hieronder vermelde archieven met de nummers 1512 tot en met 1522 beschreven in G.W.G. van Bree, De oude archieven van het waterschap 'De Striene', tweede deel: 'Niervaart' en bij dit waterschap gedeponeerde archieven. Steenbergen, 1971, uit praktische overwegingen als afzonderlijk bestand hier geplaatst. Door hier te klikken kan de inleiding geraadpleegd worden.

De in de (verzamel)inventaris beschreven archieven zijn doorlopend genummerd. De nummering is als volgt:

Archiefnummer - Archiefnaam - Inventarisnummers

1512 -
Bloemendaal en Bloemendaal en in uitwatering
gecombineerde polders, 1576-1845 - 1-526
1513 - Waterschap Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders 1884-1946 - 527-683
1514 - Klundertse Dijkring, later genaamd Vier Polders - 684-1024
1515 - Waterschap De Vier Polders - 1025-1126
1516 - Grote Polder, Zandberg en Nieuwendijk, later Genaamd Drie Polders - 1127-1589
1517 - Grote Polder van Niervaart - 1590-1910
1518 - Zandberg en Nieuwendijk - 1911-2078
1519 - Waterschap Nieuwe of Kleine Fijnaart - 2079-2119
1520 - Waterschap Het Landeke van Hoogstraten en Baziuslandeke - 2120-2127
1521 - Waterschap De Kleine Noord- of Slikpolder - 2128-2631
1522 - Waterschap Niervaert - 2632-2759

Top

INVENTARIS

Top

1 Stukken en series van algemene aard

527. Stukken betreffende het bestuur over het waterschap in het algemeen, het bijzonder reglement en de reorganisatie der waterschappen in het rentambt Niervaart, 1884-1946.  1 omslag.

N.B. Met enkele kaarten.

528. Notulen en resolutiën van het dagelijks bestuur en stemgerechtigde ingelanden, 1885-1945.  3 delen.

528. 1885 januari 5-1902 augustus 22
N.B. Tevens gebruikt als brievenboek; zie ook inv. nr. 534.
529. 1902 augustus 22-1929 april 30
530. 1929 juli 29-1945 juli 6

531 Agendas van ingekomen en verzonden brieven, 1884'-1946.  3 delen.

531. 1884-1924.  1 deel.
532. 1924-1932.  1 deel (in plano).
533. 1933-1946.  1 deel.

534. Protocol van uitgaande brieven, 1884-1924.  1 deel.

N.B. Zie ook in. nr. 528.

Top

2 Stukken en series inzake bijzondere onderwerpen

Top

2.1 Inrichting van het bestuur

535. Reglement van orde voor de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, 1904.  1 stuk.

536. Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1884-1944.  1 omslag.

N.B. Incompleet.

537. Rooster van aftreden voor de leden van het dagelijks bestuur, 1886-1927.  1 stuk.

538. Processen-verbaal van verkiezing van dijkgraaf, gezworenen en de secretaris-penningmeester, 1885-1903, 1926.  1 omslag.

539. Stukken betreffende de dijkgraaf en de gezworenen, 1885-1946.  1 omslag.

Top

2.2 Personeel

540. Stukken betreffende het personeel in het algemeen, 1940-1946.  1 omslag.

541. Stukken betreffende de pensioenen van het personeel, 1922-1946.  1 omslag.

542. Stukken betreffende de secretaris-penningmeester, 1885-1943.  1 omslag.

N.B. Zie ook inv. nr. 538.

543. Instructie voor de polderbode, 1890.  1 stuk.

544. Stukken betreffende de havenmeester, 1890-1946.  1 omslag.

545. Stukken betreffende de sluiswachters, 1890-1896.  1 omslag.

546. Stukken betreffende de machinisten van de gemalen, 1890-1946.  1 omslag.

547. Stukken betreffende de opzichter-waterbouwkundige, 1924-1945.  1 omslag.

548.  Stukken betreffende de polderarbeiders, 1925-1940.  1 omslag.

Top

2.3 Archief

549. Stukken betreffende het beheer en bewaring van het archief, 1891-1942.  1 omslag.

550. Inventarissen van het archief, c.1891, 1892 en 1897.  1 omslag.

p.m. Akte waarbij de Staat der Nederlanden aan enige waterschappen, waaronder Bloemendaal c.a., een kamer en archiefruimte verhuurt, 1940.  1 katern.

N.B. Zie inv. nr. 1038.

Top

2.4 Financiën

Top

2.4.1 Rekeningen en bijlagen

551-611. Rekeningen en bijlagen van de penningmeester van Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, 1885-1946/47.  61 omslagen.

N.B. De begrotingen, rekeningen en van vernietigbare stukken ontdane bijlagen zijn per dienstjaar in omslagen verenigd.

Van L. van Santvliet

551. 1885
552. 1886
553. 1887
554. 1888
555. 1889
556. 1890
557. 1891
558. 1892
559. 1893
560. 1894
561. 1895
562. 1896

Van N.A. Ardon

563. 1897
564. 1898
565. 1899
566. 1900
567. 1901
568. 1902
569. 1903
570. 1904/05
571. 1905/06
572. 1906/07
573. 1907/08
574. 1908/09
575. 1909/10
576. 1910/11
577. 1911/12
578. 1912/13
579. 1913/14
580. 1914/15
581. 1915/16
582. 1916/17
583. 1917/18
584. 1918/19
585. 1919/20
586. 1920/21
587. 1921/22
588. 1922/23
589. 1923/24

Van J. Punt

590. 1924/25

Van mr. K.J. Munters

591. 1925/26
592. 1926/27

Van L. Hoppenbrouwers

593. 1927/28
594. 1928/29
595. 1929/30
596. 1930/31
597. 1931/32
598. 1932/33
599. 1933/34
600. 1934/35
601. 1935/36
602. 1936/37
603. 1937/38
604. 1938/39
605. 1939/40
606. 1940/41
607. 1941/42
608. 1942/43
609. 1943/44
610. 1944/45
611. 1945/46 en 1946/47

Top

2.4.2 Andere stukken

612. Stukken betreffende de door het waterschap gesloten vaste geld-leningen, 1885-1946.  1 omslag.

613. Stukken betreffende de statistiek v.d. financiële toestand van het waterschap, 1886-1943.  1 omslag.

614. Stukken betreffende het beheer en de verzekering van de geldmiddelen, 1932-1943.  1 omslag.

Top

2.4.3 Omslag

615. Legger van de belastbare percelen, aangelegd c. 1885.  1 deel in plano.

616. Kohieren van omslag, 1892-1940/41, 1942/43-1944/45.  1 omslag.

Top

2.4.4 Scheepvaartrechten

617. Stukken betreffende de concessie tot het heffen van scheepvaartrechten in de haven te Noordschans, 1893-1946.  1 omslag.

N.B. Zie ook inv. nrs. 673 en 674.

618. Staten houdende opgave van de ontvangen havengelden, 1885-1928.  1 omslag.

619. Staten houdende opgave van de ontvangen kade- en liggelden, 1894-1928.  1 omslag.

620. Staten houdende opgave van de ontvangen doorlaat- en schutgelden, 1885-1928.  1 omslag.

621. Staten houdende opgave van de ontvangen scheepvaartrechten (met namen der schippers), 1925-1946.  1 omslag.

622. Verzamelstaten houdende opgave van ontvangen haven-, doorlaat-, schut-, kade-, en liggelden, 1928-1944.  1 omslag.

Top

2.5 Eigendommen

623. Stukken betreffende het beheer van de eigendommen in het algemeen, 1888-1945 en z.d.  1 omslag.

624. Akten waarbij het waterschap gronden huurt of pacht, 1885-1934.  6 stukken.

625. Stukken betreffende de bouw van een smederij en een huis bij het gemaal te Noordschans, 1886-1887.  1 omslag.

N.B. Met tekeningen.

626. Stukken betreffende de verhuur of verpachting van eigendommen, 1887-1934.  1 omslag.

627. Stukken betreffende de aankoop van grond aan de Noordschans voor de bouw van een stoomgemaal, 1887.  1 omslag.

628. Stukken betreffende de brand- en andere verzekering van de eigendommen, 1887-1941.  1 omslag.

629. Stukken betreffende de uitgifte van grond in erfpacht, 1899, 1929.  1 omslag.

630. Stukken betreffende de machinistenwoningen te Noordschans, 1924, 1936.  2 stukken.

631. Stukken betreffende de uitgifte in recht van opstal van een perceel aan de Markdijk door Domeinen aan het waterschap, 1927-1929.  5 stukken.

632. Stukken betreffende de baggermolen, 1922-1934.  1 omslag.

633. Stukken betreffende de afwikkeling der oorlogsschaden, 1939-1946. 1 omslag.

Top

2.6 Kunstwerken

Top

2.6.1 Algemeen

634. Stukken Betreffende de keur of politieverordening voor het waterschap, 1896-1926.  1 omslag.

N.B. Zie ook inv.  nr. 673.

635. Proces-verbaal aan overdracht in beheer en onderhoud door de rentmeester der domeinen aan het waterschap van waterleidingen, bruggen, sluizen, duikers, enz., 1885.  2 stukken.

636-637. Stukken betreffende het uitvoeren van werken aan waterleidingen, duikers, heulen, bruggen, gebouwen en andere kunstwerken; met bestekken en tekeningen, 1885-1945.  2 omslagen.

N.B. Zie ook inv. nrs. 650, 657, 658, 680.

636. 1885-1929 
637. 1930-1945

638. Beschrijving van de verkenpunten in de West- en Bloemendaalsepolder; met een overzichtskaart van het waterschap met hoogtepunten, 1923  en z.d.  2 stukken.

Top

2.6.2 Waterbeheersing

Top

2.6.2.1 Algemeen

639. Afschriften van overeenkomsten tussen rentemeester en domeinen te Niervaart en de ingeladen van Nieuwe Fijnaart over de uitwatering via Grote Polder(1729) en tussen Bloemendaal c. a. en Grote Polder, Zandeberg en Nieuwendijk over de uitwatering door de sluis te Noordschans (1785), z.d. c. 1885.  1 omslag

640. Stukken betreffende de uitwatering van de Kleine Noord-  of Slik- polder via Bloemendaal, 1881-1928.  1 omslag.

641. Stukken betreffende de uitwatering van de Keense gorzen, de Kwistgelden, de Markgorzen en de Putweiden via Bloemendaal, 1899-1941.  1 omslag

N.B Met enige tekeningen.

642. Stukken betreffende de verhouding tot het heemraadschap van de Mark en Dintel, 1904-1940.  1 omslag.

643. Stukken betreffende een proces tussen het waterschap en het heemraadschap van de Mark en Dintel over het ontlenen van water uit de rivier, 1906-1910.  1 omslag.

Top

2.6.2.2 Waterleidingen

644. Bestekken en voorwaarden voor het ruimen van waterleidingen en sluisvlieten, 1885-1930 en z.d.  1 omslag.

N.B. Zie ook inv. nrs. 636-637.

645. Stukken betreffende de Botterkreek in de kom van Klundert alsmede de terzake tussen het waterschap en de gemeente Klundert gesloten overeenkomst, 1887-1933.  1 omslag.

N.B. Ziek ook inv. nr. 656.

646. Leggers der waterleiding A. en B.; met het concept, 1889 en c. 1920.  1 pak in plano.

647. Stukken betreffende de leggers de waterleidingen, 1887-1889.  1 omslag.

648. Overzichts-  en profielkaarten van de op de legger staander waterleidingen, 1931 en z.d.  1 omslag.

649. Ontwerptekening voor het verleggen van een bocht in de Aalskreek, 1906.  1 kaart op rol

650. Kaarten en tekeningen uit te voeren werken aan de waterleidingen, beschoeiingen, stuwen en frontmuren, 1907-1940.  1 omslag.

N.B. Hebben waarschijnlijk behoord bij inv. nrs. 636-637.

651. Stukken betreffende de in de werkverschaffing uitgevoerde werken tot verbetering van de waterleidingen, 1931-1940.  1 omslag.

Top

2.6.2.3 Werken van derden

652. Stukken betreffende de aan derden verleende of geweigerde vergunningen tot het uitvoeren van werken in of nabij waterleidingen,  1886-1946.  2 omslagen.

652. 1886-1929 
653. 1930-1946.

654. Stukken betreffende de aan de P.N.E.M., de P.T.T. en de Waterleidingmij. Noord-West Brabant verleende vergunningen tot het uitvoeren van werken, 1925-1934.  1 omslag.

655. Stukken betreffende de vergunningen aan de vlasindustrie, 1937, 1940.  1 omslag.

656. Stukken betreffende de verontreiniging van het water in kreken en sloten, 1923-1933.  1 omslag.

N.B. Zie ook inv. nr. 645.

Top

2.6.2.4 Sluizen en duikers

657. Stukken betreffende de sluizen, 1895-1928.  1 omslag.

N.B. Met enige kaarten en tekeningen, die waarschijnlijk afkomstig zijn uit inv.nrs. 636-637. Zie  ook inv.nr. 662.

658. Tekeningen voor het bouwen heulen en duikers en van onderhouds- en verbeteringswerken, c. 1900-1938.  1 omslag.

N.B. Waarschijnlijk afkomstig uit inv.nrs. 636-637.

659. Tekeningen voor uit te voeren werken aan de sluis te Noordschans, 1915.  7 kaarten op rol.

N.B. Zie ook inv.nr. 675 . De stukken zijn genummerd 1-6 en een ongenummerd blad.

Top

2.6.2.5 Watermolen

660. Stukken betreffende de watermolen, 1886-1887.  1 omslag.

Top

2.6.2.6 Bemaling

661. Stukken betreffende de bemaling van het waterschap in het algemeen, 1897-1946.  1 omslag.

662. Correspondentie met ingenieur Van Dissel te Leiden over de bouw van een stoomgemaal te Noordschans, 1884-1889.  1 omslag.

663. Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van een stoomgemaal te Noordschans 1885.  1 omslag.

664. Bestekken en tekeningen voor de bouw van een stoomgemaal te Noordschans met bijbehorende werken, 1885-1888 en z.d.  1 omslag.

665. Stukken betreffende de bouw van het stoomgemaal te Noordschans, 1885-1889.  1 omslag.

666. Rekening van de bouw van het stoomgemaal te Noordschans, 1889.  1 omslag.

667. Bijlagen bij voorgaande rekening, 1889.  1 omslag.

668. Stukken betreffende een overeenkomst tussen Bloemendaal c.a. en Drie Polders inzake de gemeenschappelijke regeling van het gebruik van uitweg bij de stoomgemalen te Noordschans, 1891.  2 stukken.

669. Stukken betreffende onderhouds- en verbeteringswerken aan het gemaal te Noordschans, 1923-1946 en z.d.  1 pak.

N.B. Met tekeningen.

670. Stukken betreffende het gemaal en de sluis aan de Markdijk, 1924-1929 en z.d.  1 pak.

N.B. Met tekeningen.

671. Stukken betreffende de elektrificatie der gemalen, 1926-1941.  1 omslag.

Top

2.6.3 Haven te Noordschans

672. Stukken betreffende het uitvoeren van het werken aan de haven te Noordschans, 1888-1940.  1 pak.

N.B. Met kaarten en tekeningen.

673. Stukken betreffende de keur of politieverordening voor het gebruik van de haven en de heffing van scheepvaartrechten, 1893-1925.  1 omslag.

N.B. Zie voor de heffing van scheepvaartrechten inv, nrs. 617-622.

674. Stukken betreffende de haven en de scheepvaart te Noordschans in het algemeen, 1896-1944.  1 omslag.

675. Stukken betreffende de plannen tot verbetering van de haven te Noordschans, 1918-1928.  1 omslag.

N.B. Zie ook inv. nr. 659.

676. Kaarten en tekeningen inzake een plan tot verbetering van de haven, 1921 en z.d.  12 kaarten op rol.

677. Stukken betreffende een geschil met de firma Van Dongen & Van Hoven te Dordrecht en Jo. van der Made te Klundert over de uitvoering van werken aan de haven, 1925-1926.  1 omslag.

678. Stukken betreffende een geschil met A. van Schijndel over een schadevaring in de haven, 1931-1932.  1 omslag.

679. Stukken betreffende de aan de inspecteur-generaal van het Loodswezen verleende vergunning tot het plaatsen van een lichtbaken op de kop van de havendam, 1940-1941.  1 omslag.

Top

2.6.4 Bruggen en wegen

680. Ontwerptekeningen voor de bouw of verbouw van bruggen, 1903-1938.  1 omslag.

N.B. Waarschijnlijk afkomstig uit inv. nrs. 636-637.

681. Stukken betreffende de wegen in beheer en onderhoud bij het waterschap, 1907-1942.  1 omslag.

N.B. Met kaarten.

Top

2.6.5 Varia

682. Kadastrale kaart van de polder Bloemendaal, sectie F., 2e blad, zuidelijk gedeelte, 1895.  1 kaart op rol.

683. Overzichtskaarten van gedeelten van de Bloemendaalse polder, v. 1935.  1 omslag.

Top